Jun 22 – 27, 2023
Auditorium Maximum
Europe/Warsaw timezone

Doskonała Nauka

Numer Umowy: KONF/SP/0201/2023/01

Tytuł: 17th International Workshop on Meson Physics

Opis projektu

Instytucje współorganizujące: Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet Jagielloński, GSI Darmstadt, INFN-LNF Frascati.

Tematem konferencji jest badanie produkcji oraz właściwości cząstek zwanych mezonami. W modelu kwarkowym opisywane są one jako układy zbudowane z pary kwark-antykwark związane przez oddziaływania silne. Są więc najprostszymi układami do badań własności silnych oddziaływań oraz podstawowych symetrii w fizyce. W ostatnich latach odkryto szereg stanów, które wydają się mieć bardziej złożoną strukturę (np. cztero-kwarkową, dwa kwarki i dwa antykwarki). Badanie struktury mezonów, ich oddziaływań z innymi hadronami oraz ich własności w materii jądrowej jest jednym z najbardziej istotnych kierunków fizyki cząstek. Mezony są kluczowym składnikami materii. Program konferencji ogniskuje się przede wszystkim na następujących zagadnieniach:

  • hadronowa i elektromagnetyczna produkcja mezonów,
  • oddziaływanie mezonów z mezonami, barionami i stanami podstawowymi nukleonów w gorącej i zimnej materii jądrowej,
  • struktura hadronów i mezonów precyzyjne pomiary i badania podstawowych symetrii,
  • stany egzotyczne chromodynamiki kwantowej,
  • nowoczesne podejścia i techniki w eksperymentalnej i teoretycznej fizyce mezonów.

Przewidzianych jest około 110 referatów około 50 referatów w sesjach plenarnych, pozostałe będą przydzielone do sesji równoległych. Wykład publiczny otwarty dla publiczności będzie poświęcony tematyce detektora IceCube i fizyki neutrin wysokoenergetycznych w tym kosmicznych, i wygłoszony będzie przez Prof. Elisę Resconi z Technicznego Uniwersytetu Monachijskiego.

Celem spotkania MESON od samego jego początku jest nawiązanie bliskich kontaktów między ośrodkami i naukowcami zajmującymi się badaniem różnych aspektów fizyki mezonów, czyli ich produkcji, struktury, właściwości i oddziaływań. Spotkanie w swoim programie zawiera zarówno wystąpienia teoretyków jak i eksperymentatorów. Spotkanie stwarza okazję do wymiany wiedzy, poglądów i dyskusji. Celem spotkania jest również wspieranie młodych naukowców poprzez stworzenie im szansy prezentacji wyników w gronie doświadczonych naukowców oraz inicjowanie dyskusji. Planowane efekty realizacji projektu są zarówno jakościowe jak i ilościowe. Stworzenie przestrzeni do wymiany intelektualnej ma nadać dalszy kierunek prac teoretycznych oraz eksperymentalnych, w perspektywie przełożyć się na postęp wiedzy w dziedzinie, i prezentacji tych postępów na kolejnych spotkaniach MESON. W wymiarze ilościowym, przewidujemy 100-150 nadesłanych wystąpień pokonferencyjnych, które przejdą uproszczoną recenzję i zostaną opublikowane w otwartym dostępie w wydawnictwie „EPJ Web of Conferences.

 


Contract Number: KONF/SP/0201/2023/01

Title: 17th International Workshop on Meson Physics

Project description

Co-organizing institutions: Institute of Nuclear Physics of the Polish Academy of Sciences, Jagiellonian University, GSI Darmstadt, INFN-LNF Frascati.

The theme of the conference is the study of the production and properties of particles called mesons. In the quark model, they are described as systems made of quark-antiquark pairs bound by strong interactions. Thus, they are the simplest systems for studying strong properties and fundamental symmetries in physics. In recent years, a number of states have been discovered that appear to have a more complex structure (e.g., four-quark, two quarks and two antiquarks). The study of the structure of mesons, their interactions with other hadrons and their properties in nuclear matter is one of the most important directions in particle physics. Mesons are key components of matter. The conference program focuses primarily on the following issues:

  • hadronic and electromagnetic production of mesons,
  • interaction of mesons with mesons, baryons and ground states of nucleons in hot and cold nuclear matter,
  • structure of hadrons and mesons precise measurements and studies of fundamental symmetries,
  • exotic states of quantum chromodynamics,
  • modern approaches and techniques in experimental and theoretical meson physics.

Approximately 110 papers are scheduled. Approximately 50 papers in plenary sessions, the rest will be assigned to parallel sessions. An open public lecture will focus on the IceCube detector and the physics of high-energy neutrinos including cosmic neutrinos, and will be given by Prof. Elisa Resconi of the Technical University of Munich.

Since its very beginning, the goal of the MESON meeting has been to establish close contacts between centers and scientists involved in the study of various aspects of meson physics, namely their production, structure, properties and interactions. The meeting includes in its program both talks by theoreticians and by experimentalists. The meeting provides an opportunity to exchange knowledge, views and discussions. The meeting also aims to support young scientists by giving them an opportunity to present their results among experienced scientists and to initiate discussions. The planned results of the project are both qualitative and quantitative. The creation of a room for intellectual exchange is expected to give further direction to theoretical and experimental work, with the prospect of resulting in the advancement of knowledge in the field, and the presentation of these advances at upcoming MESON meetings. In quantitative terms, we anticipate 100-150 post-conference submissions, which will undergo a simplified review and will be published in open access in the "EPJ Web of Conferences" issue.

 

Flaga i godło Polski